skuteczne zarządzanie firmą to zarządzanie finansami.

Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych umów celofanowych

13 lipca 2015

Przyjrzyjmy się sytuacji, w której dana spółka dokonała zakupu programu komputerowego, służącego do wykonywania projektów 3D. Zakup został dokonany bezpośrednio u dystrybutora programu; jego producentem jest natomiast firma działająca w Stanach Zjednoczonych. Dystrybutor posiada licencję do rozpowszechniania programu pochodzącą prosto od producenta – jest to tak zwana licencja celofanowa. Została ona stworzona specjalnie po to, aby wielcy producenci mogli łatwiej poszukiwać rynków zbytu w innych krajach. Należy jednak dowiedzieć się, w jaki sposób powinno się poprawnie zapisać taką operację w księgach rachunkowych swojej firmy.

Mamy tutaj do czynienia prawdopodobnie z umową sprzedaży danej rzeczy – w tym przypadku rzeczą tą jest nośnik z programem. Umowa taka jest zawierana pomiędzy kupującym a sprzedawcą który posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Warto jednak pamiętać, że zawarcie drugiej umowy – licencyjnej – można zacząć rozważać dopiero w momencie otwarcia nośnika z programem. Taka umowa może zostać zawarta pomiędzy nabywcą programu a jego producentem. Dopiero po jej zawarciu nabywca zostaje w pełni uprawniony do korzystania ze wszystkich funkcji programu. Umowy celofanowe stanowią dość specyficzną grupę licencji. Na ich podstawie użytkownik – licencjobiorca – otrzymuje stosowne uprawnienia do korzystania z danego oprogramowania komputerowego. Takie operacje należy jednak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych swojej firmy. Aby zaksięgować operację dotyczącą nabywania oprogramowania komputerowego, w pierwszej kolejności należy dokonać wpisów w działach: "rozrachunki z odbiorcami", "sprzedaż towarów" oraz "rozrachunki publicznoprawne". Zakup oprogramowania, w tym przypadku "egzemplarza utworu" powinien zostać odnotowany w działach "koszty według rodzajów", "rozrachunki publicznoprawne" oraz "rozrachunki z dostawcami".

Warto przy okazji zwrócić uwagę na wypowiedź dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. W 2009 roku stwierdził on, że jeżeli zakup danego oprogramowania komputerowego nie był równoznaczny z przekazaniem nabywcy jakichkolwiek praw autorskich, to prawo nabyte przez kupującego nie jest licencją. W związku z tym nie może to podlegać amortyzacji wartością niematerialną i prawną.

Włodzimierz Lechowicz