skuteczne zarządzanie firmą to zarządzanie finansami.

Ugoda sądowa a umorzenie części należności

13 lipca 2015

Wyobraźmy sobie sytuację, że dana spółka dochodzi do ugody sądowej ze swoim dłużnikiem. Ugoda obejmuje pewną część należności jakie przysługują jej za wykonanie określonej usługi budowlanej. Istotne jest jednak prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych umorzenia części należności swojemu dłużnikowi. Ugoda sądowa jest zawierana dość często, przede wszystkim w przypadku, gdy przedsiębiorcy chcą szybko i polubownie załatwić sprawę ze swoim dłużnikiem.

Warunkiem do zawarcia takiej ugody jest oczywiście gotowość na ustępstwa obydwu stron konfliktu. Umowa sądowa lub pozasądowa w praktyce jest zatem umową, którą zawierają ze sobą obydwie strony. Nie istnieje konieczność składania przeciwko swojemu dłużnikowi pozwu do sądu w sytuacji, kiedy ten wykazuje chęć polubownego załatwienia sprawy i spłaty określonej części długu w zamian za taką ugodę. Do zawarcia ugody pozasądowej potrzebne jest jedynie przeprowadzenie negocjacji z dłużnikiem. Możliwość zawarcia takiej ugody istnieje również już po wniesieniu pozwu do sądu przeciw takiej osobie. Aby taka ugoda mogła zostać zawarta konieczna jest dobra wola obu stron – zarówno dłużnika, jak i jego wierzyciela. Ugoda taka polega w gruncie rzeczy na zgodzie na poczynienie pewnych ustępstw w stosunku prawnym obu stron. Można dzięki temu zniwelować niepewność wynikającą z takiego stosunku oraz związanych z nim roszczeń; zawarcie takiej ugody pozwala na uniknięcie sporu lub też zniwelowanie już istniejącego. Przed zawarciem ugody konieczne jest przeprowadzenie z dłużnikiem stosownych negocjacji. W wielu przypadkach o wiele korzystniejszym rozwiązaniem od składania pozwu sądowego jest na przykład odroczenie terminu spłaty takich należności.

Samo postępowanie sądowe często jest dość czasochłonne, a ponadto w wielu przypadkach nie możemy być w stu procentach pewni jego wyników. Oczywiście, samo jego wszczęcie wiąże się również z pewnymi kosztami, które będziemy musieli tutaj ponieść. Nawet jeżeli nasze stanowisko jest w pełni słuszne, zarówno z punktu widzenia prawa jak i moralności, to jednak uparte trwanie przy nim nie zawsze będzie dla nas tak korzystne.

Włodzimierz Lechowicz