skuteczne zarządzanie firmą to zarządzanie finansami.

Księgi rachunkowe, a telefon na raty

3 lipca 2015

Nie każdy zdaję sobie sprawę z tego, że ewidencja dotyczy również takiego sprzętu jak telefony komórkowe, których wartość wynosi do 3500 złotych. Jak zatem zaewidencjonować w księgach rachunkowych zakup na raty telefonu komórkowego?

Za przykład weźmy aparat, który spłacany będzie w 13 ratach, połączonych z rozliczeniem za usługi abonamentowe, dodać trzeba, że wartość telefonu wynosi 1300 złotych, netto. Ogólnie rzecz biorąc, zakup na raty nie jest brany pod uwagę w przypadku kwalifikacji w księgach rachunkowych. Jest to pewna forma transakcji pomiędzy kontrahentami, która działa w oparciu o konto rozrachunkowe. Co ciekawe, przedmioty o stosunkowo niskiej wartości, nie podlegają obowiązkowi zaliczenia ich do środków trwałych. Inaczej sprawa wygląda z perspektywy kierownika jednostki, bowiem zasada istotności wymaga wyodrębnienia w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Niemniej prawo rachunkowe nie precyzuje takich aspektów jak dolna granica środków trwałych. Każda osoba fizyczna ma obowiązek, zaakcentowania w księdze rachunkowej, jako środków trwałych o wartości 3500 złotych. Wtedy, przedmiot ten może ale nie musi być brany pod uwagę w bilansie, bądź traktowany jako zużycie środków na potrzebywłasne. Jednak by zachować pieczę nad wydatkami, przypływami waro podjąć identyfikację poszczególnych ośrodków odpowiedzialnych za powierzone przedmioty. Wracając do środków trwałych o niskiej wartości, to można to nadmienić dwa rodzaje opisów takich podmiotów. Opis amortyzacyjny i umorzeniowy, które można stosować równolegle. Powróćmy zatem do konkretnego przykładu, za pośrednictwem którego dokonamy w podpunktach szczegółowego wpisu do księgi rachunkowej.

I Faktura, obejmująca:

- cena oraz rozliczenie zakupu,

- podatek VAT,

- wartość brutto zobowiązania wobec dostawcy,

II Ewidencja księgowa różnic kursowych, a więc:

- gdy aparat jest zaliczany do środków trwałych

- strona Wn konta Środki trwałe, strona Ma konta Rozliczenie zakupu,

- gdy jest ujmowany w ciężar kosztów w momencie przekazania do używania

- strona Wn konta Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta Rozliczenie zakupu,

III Uwzględnienie formy zapłaty raty, konkretnego harmonogramu spłat, konto rozrachunkowe.

Dla celów podatkowych wydatek na zakup telefonu, którego wartość nie przekracza 3500 zł, można zaliczyć w koszty w momencie oddania go do używania.Niemniej jednak, koniecznym jest posiadanie prawa własności, które otrzymuje się albo po spłaceniu rat, albo w trakcie zakupu.

Włodzimierz Lechowicz